Vorming op maat - Basistraining omgaan met suïcide

Tijdens een basistraining wordt er gewerkt aan drie aspecten die in iedere leercontext belangrijk zijn: attitude, kennis en vaardigheden. Deze aspecten worden toegepast op het gebied van de preventie van zelfdoding. Het doel is dat deelnemers op een wetenschappelijk onderbouwde en adequate manier kunnen omgaan met suïcidaliteit. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Zowel het Centrum ter Preventie van Zelfdoding als de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bieden basistrainingen aan. Zij richten zich hiervoor in de eerste plaats op die doelgroepen die aansluiten bij hun werking en expertise.

Doelgroepen voor vorming van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding:

 • Crisishulpverleners (calltakers, crisisdiensten,…)
 • Nooddiensten, hulp- en informatielijnen
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Organisaties die telefonische of online hulp aanbieden
 • Bedrijven

Doelgroepen voor vorming van de suïcidepreventiewerking van de CGG:

 • Huisartsen, ziekenhuizen en professionelen uit de ouderen- en thuiszorg
 • Organisaties die met jongeren werken: bijzondere jeugdzorg, CLB's, vertrouwensleerkrachten, monitoren van jongerenorganisaties
 • Politie en zorgverleners binnen de justitiële sector
 • Medewerkers van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • Medewerkers van çavaria
 • Medewerkers van vzw Tussenstap
 • Adviseurs van Boeren op een Kruispunt
 • Medewerkers van de diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (artsen, verpleegkundigen), medewerkers actief binnen de (psycho-) sociale diensten in ondernemingen (in samenwerking met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Werkgroep Verder)

Ook wanneer je jezelf of je organisatie niet herkent in bovenstaande doelgroepen, kan je bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding of de Suïcidepreventiewerking van de CGG terecht voor een vorming op maat.

Wat kan je verwachten?

De inhoud van deze basistraining wordt telkens in samenspraak en op maat uitgewerkt. Mogelijke thema’s zijn:

 • Een theoretische achtergrond van het thema zelfdoding: courante misvattingen worden gecorrigeerd en de alertheid en openheid van de deelnemers wordt verhoogd; 
 • De eigen houding ten opzichte van zelfdoding en de invloed daarvan op het gedrag naar suïcidale personen toe;
 • Signalen van suïcidaliteit herkennen en hiermee leren omgaan;
 • Een instrument voor risicoanalyse, waarmee de mate van suïcidaliteit kan worden ingeschat;
 • Een aangepaste aanpak (preventieve gespreksvoering), die rekening houdt met de graad van het risico;
 • Specifieke situaties zoals chronische suïcidaliteit, zelfbeschadigend gedrag of repetitief suïcidaal gedrag
 • Doorverwijzen
 • De eigen draagkracht en grenzen als hulpverlener

Elke vorming wordt steeds op maat uitgewerkt naargelang de vraag. 
Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen, en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. 

Praktisch

Deze vorming wordt op maat georganiseerd door:

 • De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. De CGG-SP bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen. De werking biedt in elke provincie op regelmatige basis een open aanbod van vormingen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast organiseren we op aanvraag vormingen op maat, aangepast aan de noden en behoeften van uw organisatie. Tevens ondersteunen we u in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid binnen uw organisatie. 

Interesse?

Vormingsdienst Centrum ter Preventie van Zelfdoding
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
02 649 62 05
 
Suïcidepreventiewerking van de CGG
Mercedes WOLTERS
 

"Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding verzorgde een opleidingsdag voor de hulpverleners van het Europa-netwerk. Europa biedt onder de naam EAP (Employee Assistance Program) psychosociale eerstelijnshulpverlening aan aan medewerkers van aangesloten bedrijven. De deelnemende hulpverleners hebben de opleiding unaniem goed tot zeer goed beoordeeld. Vooral het interactieve karakter van de rollenspeloefeningen en het gebruik van de vragenlijst werder erg gesmaakt."

Philippe Lalieu - Europa

“Ik vond het een zeer interessante vorming, en heb hier al van twee collega's direct vragen gekregen als ze hoorden van de vorming omdat ze zelf mensen kenden waarbij ze zelfmoordgedachten vermoeden. Het benoemen is een goede tip geweest, want niemand denkt er in eerste instantie aan om dat te doen.”  

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

© Zelfmoord1813 - disclaimer